Meeste noorderlingen voor 100 km per uur

14 november 2019
Twee derde van de Drenten, Friezen en Groningers vindt dat Nederland maatregelen moet treffen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Dat komt naar voren uit een onderzoek gehouden in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, dat via het RegioNoordPanel is uitgevoerd.

Op de vraag welke maatregelen de voorkeur genieten om de bouw weer vlot te trekken, scharen veel ondervraagden zich achter het naar buiten gebrachte kabinetsbesluit de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur.

Hoewel de maximumsnelheid op veel trajecten nog maar zeven jaar geleden is verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur, vindt 54 procent van de noorderlingen een drastische verlaging van de maximumsnelheid geen probleem. ‘Slechts’ een derde is het daarmee oneens. De steun is leeftijdsgerelateerd: hoe ouder de respondenten zijn, des te meer scharen ze zich achter 100 kilometer per uur.

Gisteren maakten de regeringsleiders bekend dat de coalitie akkoord is met een pakket maatregelen om zo snel mogelijk het stikstofprobleem aan te pakken. Het pakket moet ervoor zorgen dat de woningbouw kan doorgaan en banenverlies wordt voorkomen. Een verlaging van de maximumsnelheid op alle autosnelwegen is de belangrijkste maatregel. Tussen 19.00 en 6.00 uur mag er nog wel 130 kilometer per uur worden gereden.

Het voorstel van een autoloze zondag omarmen veel minder inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen. Ruim de helft van de respondenten vindt dat geen goed idee. Een kwart wil wel een autoloze zondag, naar voorbeeld van die op 6 januari 1974. De kans is overigens klein dat een autoloze zondag onderdeel is van het pakket aan maatregelen van het kabinet.

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee derde van de noorderlingen begrip heeft voor de ongerustheid van boeren. Van meer dan de helft hoeven ze hun veestapel niet in te krimpen. Dat vinden vooral jongeren. Een meerderheid van 62 procent is van mening dat de overheid hen financieel moet ondersteunen bij de overgang naar een kleinere bedrijfsvoering. Verder is bijna de helft van de noorderlingen bereid bepaalde natuurgebieden op te offeren om boeren en andere bedrijven de ruimte te geven voor hun bedrijfsvoering. Jongeren zijn daartoe meer geneigd dan ouderen.

Bron: Dagblad van het Noorden
Gepubliceerd: 13-11-2019

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.