Blij met zorg, zorgen over later

13 december 2011
De zorg in Nederland is goed geregeld. Bijna driekwart van de Friezen blijkt tevreden over de manier hoe die nu is ingericht. Wel kan de zorg efficiënter, vindt een meerderheid. De gezondheidszorg houdt iedereen bezig. Dat blijkt wel uit het onderzoek dat de Leeuwarder Courant heeft laten doen door RegioNoordPanel. De respons was met 94% opvallend hoog.

1820 van de benaderde 1940 Friezen vulden de enquête in. Wie ontevreden is over de zorg, geeft daarvoor als reden dat verzorgers en verpleegkundigen te weinig aandacht kunnen schenken aan de patiënten. Anderen vinden dat er te veel geld naar de leiding en te weinig naar de zorg zelf gaat. Hoewel de meesten tevreden zijn over de huidige zorg, is een meerderheid niet bereid meer premie te betalen voor diezelfde zorg. Degenen die meewerkten van onder de veertig jaar zijn daarin het stelligst. Meer dan de helft van de mensen is bereid familie, kennissen of buren een helpende hand toe te steken als deze zorg nodig heeft. Ze denken aan koken voor en wandelen met de zieke of oudere. ,,Alles wat ik kan en mag doen, wil ik doen’’, zegt een van de respondenten. Een ander wil ook alles wel doen, behalve medische zorg verlenen. Een op de vijf geeft aan nu al zorgtaken op zich te nemen. Een even grote groep wil wel helpen, maar zegt dat niet te kunnen. Bij degenen die al mantelzorger zijn, staat boodschappen doen bovenaan het lijstje van concrete hulp.

Ook het vervoer van en naar de dokter, klusjes doen of bezoekjes brengen scoren hoog. Ouder worden en ziek zijn schrikt veel ondervraagden af. Het verlies van de partner, ziekte of eenzaamheid liggen op de loer. Tweederde maakt zich zorgen over gezondheidszorg op hun oude dag. De kosten rijzen immers de pan uit en personeel is bovendien steeds moeilijker te vinden. ,,De zorg is straks zo duur, dat alleen de rijken zich die nog kunnen veroorloven.’’ En: ,,Ik ben bang dat er domweg te weinig gekwalificeerde mensen zijn die goede zorg verlenen.’’

Als zelfstandig wonen niet meer kan, wil bijna de helft (44 procent) wel in een verzorging- of verpleeghuis wonen. Dat laatste is opvallend, want de verpleeghuiszorg scoort niet bij iedereen hoog. Slechts 30 procent vindt die goed, 34 procent geeft die de beoordeling ‘matig’. Het bezwaar tegen verpleeghuizen blijkt vooral het tekort aan persoonlijke aandacht voor de bewoners. Als een opname in een verpleeghuis noodzakelijk is, dan vindt meer dan de helft dat de eigen familie geen structurele taak in de verzorging moet hebben. De familieleden hebben hun eigen leven of wonen te ver weg.

Degenen die zeggen dat de familie juist wel moet bijspringen, vindt het vanzelfsprekend dat bloedverwanten vaak beter weten wat er speelt. ,,Mijn familie kent mijn situatie beter dan de verpleging.’’ Een op de zes trekt, als het nodig is, het liefst bij familie in. Een groter deel – een kwart – geeft aan voor ‘andere’ oplossingen te gaan. Sommigen hebben daarbij genoteerd niet meer te willen leven als zelfstandig wonen niet meer gaat. Tweederde van de ondervraagden, en dan met name de groep tot veertig jaar, verwacht dat de familie voor hem of haar gaat zorgen als dat nodig blijkt. Ze denken dan vooral aan de kinderen of de partner. Bij de vrouwen is de hoop vooral gevestigd op hulp van een broer of zus. De belangrijkste taak wordt dan boodschappen of het huishouden doen. De helft van de Friezen verwacht dat het familielid hen in de kleding zal helpen. Een iets kleinere groep denkt ook aan hulp bij wassen of douchen.

Iets meer dan de helft van de Friezen vindt de zorg van hoge kwaliteit. Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg, zegt 80 procent. Nog geen derde vindt de zorg betaalbaar. Iets meer dan de helft acht het verzorgend personeel deskundig. De ziektekostenpremie en de premie voor de AWBZ moeten in één volksverzekering, vindt 42 procent. Op de website www.lc.nl staan alle vragen met resultaten, met totale percentages en toegespitst op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Driekwart van de ondervraagden heeft weinig op met de bestuurders in de zorg. Zij geven aan weinig tot geen vertrouwen in de directies te hebben.

Een klein deel, een op de vijf, heeft juist veel vertrouwen. Dit zijn vooral degenen met een hogere opleiding. Met het vertrouwen in politici is het nog slechter gesteld. Van alle respondenten zegt maar liefst bijna 90 procent weinig tot geen fiducie te hebben in de volksvertegenwoordigers. Zorgverzekeraars houden maar volgens een op de zes mensen voldoende rekening met de wensen van de verzekerden. Bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar is enigszins verbaasd over deze uitkomst. Veruit de meeste Friezen zijn bij De Friesland verzekerd. ,,Uit de Klantmonitor Verzekering blijkt dat ongeveer de helft van de klanten vindt dat wij meedenken met, en luisteren naar de klanten.’’ Vergeleken met andere zorgverzekeraars scoort De Friesland zelfs het beste op dit punt, aldus Monissen.

Ook directeur Margreet de Graaf van Zorgbelang Fryslân schrikt van het weinig vertrouwen in zorgbestuurders, politici en de zorgverzekeraars. ,,Ik zie toch regelmatig bevlogen mensen die vanuit hun rol proberen om het goed te regelen. Het wantrouwen zit diep waarschijnlijk. Het is ook een signaal dat deze partijen misschien meer samenwerking kunnen zoeken met patiëntenverenigingen om draagvlak voor veranderingen te vergroten.’

Bron: Leeuwarder Courant
Gepubliceerd: 12-12-2011

Andere onderzoeksresultaten

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van Mediahuis Noord.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.