Leefbaarheid in armere wijken gaat achteruit

22 november 2018
De leefbaarheid in armere wijken is de afgelopen tien jaar achteruitgegaan. Dat blijkt uit onderzoek van bureau RIGO in opdracht van Aedes, de landelijke vereniging voor woningcorporaties. De achteruitgang heeft vooral te maken met een groeiende instroom van kwetsbare groepen met een laag inkomen en/ of een geestelijke of lichamelijke beperking.

Rein Swart, voorzitter van de vereniging van Friese woningcorporaties en bestuurder van Accolade in Zuidoost- Fryslân, herkent het beeld dat in het rapport wordt geschetst. ,,Wij merken dat meer inzet van ons wordt gevraagd als het gaat om leefbaarheid. Onze onderhoudsmedewerkers merken het bijvoorbeeld op als sprake is van eenzaamheid of dat een bewoner niet goedvoor zichzelf kan zorgen. In zulke gevallen wordt hiermelding van gedaan en contact gezocht met de juiste hulpverlening.”

Jeanette Dekker, bestuurder bij Thús Wonen in Noordoost-Fryslân geeft aan dat de woningstichting meer moet doen dan voorheen om de leefbaarheid op peil te houden. Ze herkent de groeiende instroom van mensen met een lager inkomen. ,,Het gemiddelde inkomen van een bewoner van een sociale huurwoning bij ons is zo’n 21.000 euro per jaar. Het inkomen van de nieuwe huurders van dit soort woningen zit echter rond de 14.000 euro.”

In het onderzoek werd met name gekeken naar buurten waarin twee derde van het woningbestand uit sociale huurwoningen bestaat. De leefbaarheid verslechtert doordat de balans in deze wijken verschuift naar een meerderheid van kwetsbare mensen die niet naar hun buren kunnen omkijken. Dit heeft onder meer met de passende toewijzing te maken. Swart: ,,Hierdoor zie je dat dergelijke groepen eerder bij elkaar komen te zitten in een wijk. Spreiding zou uitkomst kunnen bieden.” Het spreiden van verschillende inkomensgroepen is echter niet altijd mogelijk, geeft wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden aan. ,,Wij hebben hier tien jaar geleden de Vrijheidswijk aangepakt. Daar werden flats afgebroken en daar kwam een gemengd woningbestand voor terug. Maar dat kan alleen als sprake is van een herstructurering van een wijk. Als de woningen nog goed zijn is het ook zonde om ze af te breken.”

Swart ziet de oplossing vooral in een intensievere samenwerking met betrokken hulpverleners om de leefbaarheid op peil te houden. ,,Korte lijntjes – met bijvoorbeeld de ggz en jeugdzorg die mensen helpen die moeite hebben om voor zichzelf te zorgen – zijn hierbij belangrijk.” Ook kijkt de woningcorporatie naar manieren om een vorm van beschermd wonen te realiseren. ,,Wij denken er bijvoorbeeld aan om hofjes in te richten voor ouderen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten ineen vrij beschutte situatie en voor een deel naar elkaar kunnen omkijken.” Accolade heeft nog geen concrete locaties op het oog voor dergelijke hofjes.

Bron: Friesch Dagblad
Gepubliceerd: 09-11-2018

Bent u regionaal betrokken en wilt u dat uw mening meetelt?

Word dan panellid van het RegioNoordPanel.

Geef uw mening over (nieuwe) producten van NDC mediagroep.

Als dank voor uw medewerking maakt u elk kwartaal kans op leuke prijzen!

Horen de redacties van LC, DVHN en FD ook uw stem?

Via het RegioNoordPanel geven noorderlingen hun mening over uiteenlopende onderwerpen.